Петлюк Сергій "Елементарна маніпуляція"

Htlfrnjh сб, 01/30/2016 - 13:22

Відкриття 5 лютого о 18:00
web petlyk.jpg

Проект складається з окремих об’єктів та відео інсталяцій, які, на перший погляд, не мають з собою нічого спільного. Ці роботи – приклади простих фізичних/механічних маніпуляцій із особистими чи знайденими речима і тілом. Приклади незначного зовнішнього втручання в «життя» цих речей, яке, одночасно, змінює їх смисл та зміст.
Таким чином, за допомогою простих дій над простими предметами я намагаюся збагнути/розкрити складні механізми управління життям через людську свідомість, що наповнюються значеннєвими матрицями, сформованими з потрібних ідей та образів: як, змінюючи одну матрицю на іншу, елементарно змінюється зміст «життя», що протікає в заданих матрицею рамках…

Project consists separate objects and video-installations that, with a first look, had nothing in common between themselves. These works - examples of simple physical / mechanical manipulation of personal or found things and body. Examples of small external interference in the "life" of these things, which, at the same time, changes their meaning and content.
Thus, through simple acts of simple objects I try to understand / reveal the complex mechanisms of control life through human consciousness, filled with semantic matrices formed with the right ideas and images, as changing one matrix to another, simply changing the meaning of "life" occurring in a given matrix frames...