Работы на холсте Ильдана Яхина

Htlfrnjh чтв, 09/03/2015 - 14:06

9 сентября в 17:00
aficha_2.jpg

Презентація за участі автора відбудеться 9 вересня о 17:00

Ільдан Ізмайлович Яхін – відомий харківський графік, знаний фахівець офорту, сепійної композиції, вправний поет графічного аркуша, досвідчений викладач, експонент багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських виставок.
Був нагороджений преміей «Народне визнання-2007, в номінації «Образотворче мистецтво».
Роботи автора знаходяться у Музеї плаката (Варшава), в зібранні Нортона Доджа (Бостон, США), Дирекції художніх виставок (Москва), а також у багатьох приватних колекціяї України, Росії, Німетчини, США.
Нагадаемо, що у якості експонента Харківської муніципальної галереї виступає не в перше. Остання виставка у галереї відбулась у 2010році.
У кожному своєму виставковому заході майстер намагається не лише захопити глядача у світ своїх мрій і творчих одкровень, а й розширити традиційне і усталене розуміння про виразні можливості графічної мови. Не стала виключенням і цьогорічна виставка І. І. Яхіна.
Художник, спираючись на бажання відійти від усталених, роками напрацьованих рішень, впевнено крокує шляхом несподіваного, спрямовуючи свої сили і можливості у полі експерименту та нестандартних графічних рішень. Майстер вміє зібрати графічну композицію таким чином, що, набувши статусу знака, вона не лише не втрачає своєї пізнавальної дії, а набуває особливої і надпотужної метафоричної сили.
Долучивши до просторових відносин, що органічно вбудовуються у формат графічного аркуша, колір, тон, підсилюючи ритміку і силуетність живої форми, І. Яхін виводить графіку на рівень синтетичного мистецтва, де живопис промовляє крізь графічні, лінійно-площинні складові, а графіка набуває рис живописної пластики.
Все це оповите своєрідною медитативністю, часовими і просторовими константами краси, які, немов би зіркове небо над головою, потребують подовженого і поміркованого споглядання. Тиха музика графічно-живописних міркувань мистця обіцяє глядачу неодмінну насолоду і інтелектуальне збагачення від експериментальних рішень, запропонованих майстром.
Тож побажаємо виставці добрих глядачів, гідних поціновувачів мистецтва видатного харківського графіка!

Ildan Jachin is Kharkiv artist known expert in etching, sepiynoyi composition, skillful poet graphic sheet, an experienced lecturer, exhibitor many international, national, regional and local exhibitions.
Was awarded the "National Recognition 2007, in the category" Visual Arts ".
Author's works are in the Museum of the poster (Warsaw), a collection of Norton Dodge (Boston, USA), Directorate of art exhibitions (Moscow), as well as in many private kolektsiyayi Ukraine, Russia and Germany are being USA.
Recall that an exhibitor Kharkiv Municipal Gallery acts not in the first. The latest exhibition at the gallery was held in 2010rotsi.
In each of his exhibitions master not only tries to capture the viewer into the world of his dreams and creative revelations, but also expand the traditional and well-established understanding of the expressive possibilities of the graphic language. Not an exception and this year's exhibition Jachin II.
The artist, based on a desire to move away from established, years of developed solutions is steadily moving unexpectedly by directing their forces and capabilities in the field of experimental and innovative graphics solutions. Master is able to collect graphic composition so that, having acquired the status of a mark, she not only loses their cognitive performance, and is particularly metaphorical and super strength.
Joining with spatial relations, organically embedded in the sheet format graphics, color, tone, rhythm and increasing syluetnist living forms, I. Jachin graph displays the level of synthetic art, where painting speaks through the graphic, linear-planar components, and the schedule gets picturesque rice plastics.
This kind of shrouded medytatyvnistyu, temporal and spatial constants beauty that like as star sky above require prolonged and moderate contemplation. Quiet music, painting graphically considerations artist promises viewers an indispensable pleasure and intellectual enrichment of experimental solutions proposed master.
So wish good exhibition audience, connoisseurs of art worthy of Kharkiv outstanding graphics!

Работы на холсте Ильдана Яхина
Работы на холсте Ильдана Яхина
Работы на холсте Ильдана Яхина