Р У Х

Htlfrnjh пн, 02/29/2016 - 15:46

10.03.2016 - 23.03.2016
Untitled-1.JPG

Олег Винник-Штеп народився 1969 року в Полтаві. Закінчив Харківське державне художнє училище, навчався у ХДАДМ (станковий живопис). Живописець. Учасник багаточисленних коллективних та персональних виставок по Україні. Працює переважно над пейзажем та портретом. Пробує свої сили в графіці, скульптурі, текстилі. Разом з братом Олександром Винником в 2006 році організували ''Майстерню братів''. Соорганізатор та учасник пленерів по Україні.
Рух-дія
Рух-дух
Рух-душа
Рух-життя
Рух- це загальна назва для кількох проектів, що народжуються, розвиваються, рухаються в моєму особистому просторі. Вони перетікають, доповнюють один одне, тому іноді важко виокремити їх в щось одне. Їхні назви говорять самі за себе:
- ,,Рухи, що властиві моєму тілу''
- ,,Брама''
- ,,Арт-штепо-терапія''
- ,,Літери дерев''
- ,,Штепогліфи''
- ....
РУХ
I
поняття, яке у філософії означає: кожен перехід від можливості до дійсності (акту); всі зміни матеріальних об'єктів у часі та просторі, в тому числі суспільні зміни, а також зміни, які відбуваються в живих організмах; атрибут матерії та спосіб її існування.
II
одна з головних ознак живих організмів; зміна місцерозташування всього організму (локомотивний р.) або його частини (органа, клітин або субклітинних структур); у рослин пов'язаний головним чином із ростом і зміною напруження (тургору), у тварин є результатом змін у структурі спеціалізованих скорочувальних білків; розрізняють р. сланкий, війчастий, джгутиковий і м'язовий.
III
зміна положення матеріального тіла відносно певної системи відліку (напр., Землі, Сонця), а також поширення збурень, напр., електромагнітного поля у вигляді електромагнітної хвилі (як-от: світла); р. характеризують: швидкість, прискорення, імпульс, момент імпульсу; може бути прямо- або криволінійним, рівномірним або змінним, поступальним чи обертовим.

Рух, Шлях — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух — це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
В арабській і єврейській мовах, а також мовах, які зазнали впливу ісламу (наприклад перській, турецькій, казахській) слово рух перекладається як
дух або вітер. Таким чином Рух-наме — перекладається як Книга Духу,абсолют рух — абсолютний дух
Сучасне поняття про рух, як будь-які зміни у світі своїм формуванням багато в чому завдячує дуже давнім і недосить чітким понять про дух, духів, Дух Божий і т. д. — як причину і прояв конкретних змін у світі.
рух — 1) філос. Спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу. 2) Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета, ...

Рух- ( в ісламі) - дух, душа, що дає тілу життя. Синоніми: подих, вітер, птаха, я, особистість, людина.
Рух- ( у суфіїв) - першорозум, першотворіння;
Рух- ( на Полтавщині) - ловкий:-)

Oleg Vynnyk-Shtep was born in 1969 in Poltava. He was graduated from Kharkiv Art College, studied in Kharkiv State Academy of Design and Arts (painting). He participated in the number of group and personal exhibitions in Ukraine. He works mainly with landscapes and portraits. He tries himself in graphics, sculptures, textile. Together with his brither – Oleksandr Vynnyk in 2006 they organized “Brothers workroom”. Oleg Vynnyk-Shtep is co-organizer and participant of plain-airs in Ukraine.
Move- action
Move- spirit
Move- soul
Move- life
Movement – it is general name for a few projects that born, develop, move in my own space. They flow, complement one another, so sometimes it is difficult to unite them to one thing. Their names speak for themselves:
-,, Movements that characterized my body '
- Gate,, '
-,, Shtepa Art Therapy '
- Letters of the trees'
-,, Shtepohlify '

Movement
I
The concept that in philosophy means every transition from opportunities to reality (the act); all changes of material objects in time and space, including social changes and changes that occur in living organisms; attribute of material and the way of its existence.
II
One of the main One of the main features of living organisms; change of a location of a whole body (locomotive g.) or its part (organ, cell or subcellular structures);
III
Change of the location of the material body relative to some reference system (eg., the Earth, the Sun) and perturbations, eg., of the electromagnetic field in the form of electromagnetic waves (such as: light);

Movement Path - a concept used to describe any changes that occur in the universe. Also, the movement - the process of moving, change of body position in relation to other bodies in space.
In Arabic and Hebrew languages and languages that were exposed to Islam (such as Persian, Turkish, Kazakh) the word translated as spirit or wind. Thus Movement-name - translated as the Book of Spirit, absolute movement - absolute spirit.
The modern concept of motion (as any changes in the world) been formed due to very old and not enough clear notion of the spirit, spirits, and so the Spirit of God. D. - As the cause and the manifestation of specific changes in the world.
Movement - (in Islam) - the spirit, the soul, the body that gives life. Synonyms: breath, wind, birds, I, person, man.
Movement - (in Sufi) - the first reason, pershotvorinnya;
Movement (Poltava region) – deft